BÀI PHÁT BIỂU TẠI LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11.

 

        Bµi ph¸t biÓu t¹i lÔ kû niÖm ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11

                KÝnh thư­a:   - C¸c  quý vÞ ®¹i biÓu

  - C¸c nhµ gi¸o l·o thµnh

  - C¸c thÇy c« gi¸o !

        Nãi tíi vÞ trÝ x· héi vµ vai trß ng­ưêi thÇy gi¸o NguyÔn Tr·i viÕt: " Ngư­êi thÇy gi¸o  kh«ng nh÷ng d¹y ch÷ mµ cßn d¹y ®¹o lý lµm ngư­êi ". §ã lµ ®µo luyÖn t©m hån ®µo t¹o líp thÕ hÖ trÎ líp sau kÕ tiÕp líp tr­ưíc bư­íc vµo ®êi x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc. Còng nãi vÒ vÊn ®Ò nµy TaGo - nhµ hiÒn triÕt vµ thi hµo vÜ ®¹i cña Ên §é viÕt:    " Gi¸o dôc mét ngư­êi ®µn «ng th× ®ư­îc mét con ng­ưêi. Gi¸o dôc mét ngư­êi ®µn bµ th× ®ư­îc mét gia ®×nh. Gi¸o dôc mét ngư­êi thÇy gi¸o th× ®ư­îc mét thÕ hÖ ". Cã lÏ c©u nãi nµy ®óng víi mäi d©n téc mäi quèc gia mäi thêi ®¹i cßn víi ViÖt Nam n¬i xø së cña truyÒn thèng t«n s­ träng ®¹o quý mÕn thÇy gi¸o th× ®iÒu ®ã cã ý nghÜa v« cïng to lín. Còng víi ý nghÜa ®ã h«m nay §¶ng uû Hội đồng ND - UBND ®· quan t©m tíi c¸c thÕ hÖ nhµ gi¸o t«n vinh ngư­êi d¹y häc tæ chøc cuéc gÆp mÆt c¸c thÇy gi¸o c« gi¸o nh©n ngµy 20 /11/2009 . RÊt vinh dù cho t«i ®­ưîc ph¸t biÓu nh©n buæi gÆp mÆt nµy. Lêi ®Çu tiªn t«i xin c¶m ¬n §¶ng Uû - Hội đồng ND - UBND  ®· quan t©m t«n vinh nghÒ d¹y häc nh©n ngµy truyÒn thèng. T«i göi lêi kÝnh chóc søc khoÎ tíi c¸c qóy vÞ ®¹i biÓu c¸c nhµ gi¸o l·o thµmh vµ toµn thÓ c¸c thÇy c« gi¸o.

                        KÝnh thư­a c¸c thÇy c« gi¸o !

        Nãi ®Õn nhµ gi¸o lµ nhËn ra con ngư­êi trÝ tuÖ ®øc ®é giµu lßng nh©n ¸i khoan dung nh©n lo¹i ®· thõa nhËn vai trß ng­ưêi thÇy gi¸o s¸nh cïng ngư­êi mÑ: " Kh«ng cã mét vÜ nh©n mét anh hïng nµo trªn ®êi kh«ng qua bµn tay bÕ ½m vµ sù d¹y dç cña bµ mÑ th× trªn tr¸i ®Êt nµy kh«ng cã mét vÜ nh©n mét anh hïng nµo l¹i kh«ng qua bµn tay d×u d¾t vµ sù d¹y dç cña ngư­êi thÇy gi¸o ". Thêi nµo còng vËy tõ ng­ưêi b×nh th­êng tíi c¸c nhµ khoa häc c¸c nhµ s¸ng chÕ ph¸t minh ®Òu cã sù d×u d¾t vµ sù d¹y dç cña c¸c thÇy c« gi¸o.

      C¸ch ®©y 2500 n¨m Khæng Tö ®· viÕt: " Nh©n chi s¬ tÝnh b¶n thiÖn " ( Con ng­ưêi sinh ra vèn ®· cã tÝnh thiÖn ). Sau vµi tr¨m n¨m M¹nh  Tö  nãi  ngư­îc  l¹i: " Nh©n chi s¬ tÝnh b¶n ¸c " ( Con ng­ưêi sinh ra vèn ®· cã tÝnh ¸c ). Tuy tr¸i ngư­îc nhau nh­ưng ®Òu nhÊn m¹nh vai trß to lín cña gi¸o dôc - Ng­ưêi thÇy gi¸o cã tÝnh quyÕt ®Þnh: TÝnh thiÖn cã thÓ thµnh ¸c nÕu kh«ng ®ư­îc sù gi¸o dôc tèt.

      Ng­ưêi thÇy trong x· héi ViÖt Nam tõ bao ®êi nay lµ biÓu tư­îng cao quý t­ưîng tr­ưng cho trÝ tuÖ tµi n¨ng cña x· héi. Bao ®êi nay d©n ta vÉn nãi: " Kh«ng thÇy ®è mµy lµm nªn ". DÉu r»ng ngư­êi thÇy kh«ng ph¶i lµ tÊt c¶ nh­ưng ®éi ngò c¸c thÇy c« gi¸o cã vai trß quyÕt ®Þnh trong sù nghiÖp n©ng cao d©n trÝ ®µo t¹o nh©n lùc vµ båi d­ìng nh©n tµi.

     Tõ nh÷ng m¸i trư­êng c¸c thÕ hÖ häc trß lín lªn vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn vÒ kiÕn thøc khoa häc vµ phÈm chÊt ®¹o ®øc vÒ ư­íc m¬ lý t­ưëng vµ ®¹o lµm ngư­êi. Sù tr­ëng thµnh cña trß cã sù cèng hiÕn thÇm lÆng cña ng­ưêi thÇy gi¸o b»ng qu¸ tr×nh lao ®éng miÖt mµi nghiªm tóc vµ ®Çy tr¸ch nhiÖm.Nhµ gi¸o dôc Gin« ViÐp ®· kh¸i qu¸t vÒ c«ng søc lao ®éng cña ng­ưêi thÇy gi¸o: " §Ó cung cÊp cho ngư­êi häc mét h¹t nhá hµo quang kiÕn thøc người thÇy gi¸o ®· ph¶i uèng c¹n c¶ mét bÓ ¸nh s¸ng ". Vµ nh­ư vËy chóng ta cã thÓ tù hµo nãi r»ng: Lµm sao cã thÓ tÝnh ®ư­îc c«ng lao cña c¸c thÓ hÖ nhµ gi¸o ®èi víi lÞch sö ®Êt nưíc lµ bao nhiªu ? Lµm sao cã thÓ diÔn ra ®­ưîc tÊm lßng cao thư­îng t©m hån trong s¸ng cèt c¸ch thanh cao khÝ ph¸ch kh«ng bao giê chuyÓn lay kh«ng bÞ c¸m dỗ bëi tiÒn tµi danh väng như­ nhµ gi¸o tiÒn bèi Chu V¨n An Nhµ gi¸o NguyÔn BØnh Khiªm Nhµ gi¸o §µm C«ng HiÖu ... Vµ tiªu biÓu h¬n hÕt lµ nhµ gi¸o NguyÔn TÊt Thµnh  lòng yªu nư­íc th­ư¬ng d©n trë thµnh cèt tuû. §èi víi ng­ưêi thÇy gi¸o ®êi nµo còng thÕ víi hä môc tiªu phÊn ®Êu suèt ®êi lµ c¸i ®øc c¸i tµi c¸i t©m vµ ch÷ nh©n tÊt c¶ v× häc sinh th©n yªu.

      Thiªn chøc khai t©m më trÝ bao thÕ hÖ häc trß lµ niÒm vui cña thÇy c« gi¸o. Vui v× chóng ta tù nguyÖn lµm cµnh hoa ®µo tù ch¸y ®á ®êi m×nh ®Ó cho mïa xu©n rùc rì. Vµ cµng vui khi chóng ta nghÜ m×nh ®­ưîc vinh dù lµm ngư­êi gieo h¹t ch¨m bãn cho mïa vµng ch©n lý n¶y mÇm kÕt tr¸i.

      Ngµy 20/11 hµng n¨m chóng ta l¹i thÊy lßng m×nh sèng ®éng mét niÒm vui vinh dù vµ tù hµo ®­ưîc häc trß vµ x· héi t«n vinh nghÒ d¹y häc.Vµ chóng ta l¹i v× trß mµ kh«ng ngõng tù häc tù ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é t×nh c¶m nghÒ nghiÖp hÕt lßng yªu thư­¬ng häc sinh phÊn ®Êu d¹y thËt tèt ®Ó xøng ®¸ng víi lßng tin cña §¶ng vµ nh©n d©n.

       Cuèi cïng xin c¶m ¬n c¸c quý vÞ ®¹i biÓu c¸c nhµ gi¸o l·o thµnh c¸c thÇy c« gi¸o trong buæi  gÆp mÆt träng thÓ nµy ! 

thanhthuy

Bài này viết tới hàng trang
Đọc xong chắc được một tràng vỗ tay...

******************************************************Một trang thì được vỗ tay
Hai trang viết chắc là may ...có tiền
He he...

Hoài Khánh

Bài này viết tới hàng trang
Đọc xong chắc được một tràng vỗ tay...

http://vuthanhhoa.vnweblogs.com/gallery/2433/previews-med/85705-sen1.jpg

thanhthuy

@ Anh Hoài khánh!

Gió mùa đông bắc ngập ngừng
Chỉ bông hoa cứ bừng bừng ngời lên...
******************************************************
Hoa hông đẹp lắm TT cảm ơn nhé !Đúng là ngời ngời thật.

Hoài Khánh

Gió mùa đông bắc ngập ngừng
Chỉ bông hoa cứ bừng bừng ngời lên...
http://www.b2bsvietnam.com/image/hoakhohong/hong1.jpg

thanhthuy

CHÀO PNS !

Tây ai cầm phấn
Vạch những đường vàng
Cho bầy con trẻ
Rộng bước thênh thang.

Mái chèo lặng lẽ khua bến vắng
Gắn bó cuộc đời-bến đò ngang.
Ai đã qua đò mà chẳng nhớ
Mái chèo khua sóng nước nhịp nhàng
******************************************************
Cảm ơn ghé thăm TT và để lại những vần thơ về nghề dạy học.Khỏe và vui nhé PNS !

PNS

Chào Cô giáo.
" Giáo dục một ngư­êi đàn ông thì được một con ng­ười. Giáo dục mét ngư­ơi đàn bà thì được một gia đình. Giáo dục một ngư­ời thầy giáo thì được ựôt thế hệ ".
Vinh quang thay nhà giáo ! Chúc mừng nha.
PNS có đôi câu ngẫu hứng theo điệu "ngâm sổng" TT đọc nha:

Tây ai cầm phấn
Vạch những đường vàng
Cho bầy con trẻ
Rộng bước thênh thang.

Mái chèo lặng lẽ khua bến vắng
Gắn bó cuộc đời-bến đò ngang.
Ai đã qua đò mà chẳng nhớ
Mái chèo khua sóng nước nhịp nhàng.

thanhthuy

Thầy và con đò xưa .

Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều

Bay lên tựa những cánh diều
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên
Rời xa bến nước quên tên
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười

Giọt sương rơi mặn bên đời
Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông
Mắt thầy mòn mỏi xa trông
Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian...

Hoài Khánh

Chúc buổi sáng như mơ!
http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/3909368/2/istockphoto_3909368-funky-garden.jpg

thanhthuy

@Anh Hoài Khánh !

Cảm ơn bài lịch sử ngày hiến chương nhà giáo anh cung cấp nhé!

Hoài Khánh

Lịch sử ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) Từ ngày Quốc tế Hiến chương đến ngày nhà giáo Việt NamTháng 7-1946 có một tổ chức Quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris (thủ đô nước Pháp) đã lấy tên là F.I.S.E (Fédertion International Syndicale des Enseignants - Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục).Nǎm 1949 tại hội nghị Vacsxava (Varsovie- thủ đô Ba Lan) tổ chức FISE xâu dựng một bản “Hiến chương các nhà giáo” gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản phong kiến xây dựng nền giáo dục tiến bộ” bảo vệ những quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng của nghề dạy học và nhà giáo đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo.Trong những nǎm kháng hiến chống thực dân Pháp xâm lược công đoàn giáo dục Việt Nam đã quan hệ với FISE để tranh thủ các diễn đàn quốc tế tố cáo âm mưu tội ác của bọn đế quốc xâm lược đối với nhân dân ta cũng như đối với giáo viên và học sinh đồng thời giới thiệu những thành tích của nền giáo dục cách mạng tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của giáo giới trên toàn thế giới đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta.Sau khi thành lập một thời gian ngắn (thành lập ngày 22-7-1951) Công đoàn giáo dục Việt Nam đã được kết nạp làm thành viên của FISE và được mời dự hội nghị của FISE ở Vienne (thủ đô nước áo) mùa xuân nǎm 1953. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ giáo dục Nguyễn Khánh Toàn làm trưởng đoàn.Từ 26 đến 30-8-1957 tại thủ đô Vacxava hội nghị FISE có 57 nước dự. Công đoàn giáo dục Việt Nam có tham gia quyết định lấy ngày 20-11-1958 ngày “Quốc tế hiến chương các nhà giáo” lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc nước ta. Những nǎm sau đó còn được tổ chức ở các vùng giải phóng ở miền Nam. Hàng nǎm vào dịp kỷ niệm 20-11 cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong vùng tạm chiếm động viên tinh thần chụi đựng gian khổ của anh chị em giáo viên kháng chiến.Sau ngày đất nước được thống nhất giáo giới Việt Nam đoàn kết nhất trí xây dựng nền giáo dục theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa. ý nghĩa của quốc tế hiến chương các nhà giáo đã hoàn thành sứ mạng lịch sử với giáo giới Việt Nam. Song ngày 20-11 đã trở thành truyền thống với mọi nội dung của giáo giới Việt Nam và của nhân dân Việt Nam.Chính vì thế theo đề nghị của ngành giáo dục ngày 28-9-1982 Hội đồng bộ trưởng (nay thuộc chính phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT về ngày nhà giáo Việt Nam. Nội dung quyết định có những điều khoản sau:Điều 1: Từ nay hàng nǎm sẽ lấy ngày 20-11 là ngày nhà giáo Việt NamĐiều 2: Để ngày 20-11 có ý nghĩa thiết thực hàng nǎm từ tháng 10 các cấp chính quyền và toàn thể cần họp để xem xét tình hình công tác và hoạt động của đội ngũ giáo viên ở địa phương mình kiểm điểm những việc đã làm và đề ra những việc cấp tiếp tục làm nhằm động viên đội ngũ giáo viên phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo giới Việt Nam rèn luyện phẩm chất và nǎng lực làm gương sáng cho học sinh noi theo. Về phía giáo viên cần có những hoạt động phong phú nhằm nâng cao nhận thức về vinh dự và trách nhiệm của người giáo viên trong xã hội nước ta ngày nay từ đó mà ra sức phấn đấu làm tốt nhiệm vụ cao cả của mình.Điều 3: Việc tổ chức ngày 20-11 hàng nǎm do Uỷ ban Nhân dân và Hội đồng các cấp chủ trì có sự phối hợp các ngành giáo dục và các đoàn thể nhân dân. Các cấp các ngành cần phân công cán bộ lãnh đạo đi thǎm hỏi giáo viên tổ chức các cuộc gặp mặt thân mật với giáo viên nhân dịp này có thể tổ chức khen thưởng các giáo viên có thành tích.Việc tổ chức này nhà giáo Việt Nam cần được tiến hành trọng thể và thiết thực tránh hình thức phô trương gây phiền hà cho học sinh và cha mẹ học sinh.Điều 4: Trong ngày 20-11 các trường có thể sắp xếp lại việc học tập và giảng dạy để giáo viên được nghỉ và tham gia các sinh hoạt của trường và địa phương.Tóm lại: Ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo là một hoạt động quốc tế của công đoàn giáo dục Việt Nam. Nó hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của nó. Ngày nhà giáo Việt Nam là ngày của toàn dân do nhà nước ban hành vǎn bản quy phạm pháp luật quy định chủ trì tổ chức kỷ niệm là chính quyền và hội đồng giáo dục các cấp. Chúng ta cần phải tuyên truyền cho mọi người hiểu đúng ý nghĩa ngày nhà giáo Việt Nam và tổ chức thực hiện tốt.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11756','khj87khgal6rkp5qm882cac930','0','Guest','0','54.80.93.19','2018-08-20 02:33:47','/a197118/bai-phat-bieu-tai-le-ky-niem-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11.html')